Ergoterapi handler om aktvitet og deltagelse

Ergoterapi har som mål å få mennesker opp på sitt maksimale funksjonsnivå når de utfører en aktivitet/oppgave. Dette deles inn i å utføre arbeidsoppgaver, kunne klare å ta vare på seg selv og kunne holde på med fritidsinteressene sine. Ergoterapi fremmer helsen gjennom aktivitet. Ergoterapi er inkluderende og har som mål å bekjempe diskriminering av grupper i samfunnet. Ergoterapi er derfor gode holdninger. Ergoterapi har som mål og fremme deltagelse på ulike samfunnsområder. Fremme deltagelse og inkludering i  for eksempel arbeidslivet, og deltagelse og inkludering i lokal miljøet er viktige samfunnsområder.

Ergoterapeuter vurderer omgivelsene og hvordan de hemmer eller fremmer aktivitet og deltagelse. Gapet mellom omgivelsenes krav og menneskets forutsetninger for å fungere gjør at de ikke kan gå på jobb eller komme seg til bridgeklubben. Målet er å redusere gapet mest mulig. 

Ergoterapi har en helhetlig tilnærming der en ser på gjensidig samspill mellom menneske(r) og omgivelsene. Vi samspiller med omgivelsene gjennom aktivitet.  Ergoterapeuter vurderer hvordan sykdommen/skaden påvirker utførelsen av en aktivitet. Hvordan påvirker sykdommen utførelsen av for eksempel arbeidsoppgaver. Endret utførelse av en oppgave grunnet sykdom kan påvirke yrkesdeltagelse og føre til sykemelding og mulig utstøting av arbeidslivet. Deltagelse i arbeidslivet behøver ikke være fravær av sykdom. Man kan sette i stand mennesker slik at de kan gå på jobb til tross for sykdom. Dette ved å bruke ulike strategier jeg prøver å få frem på denne siden.

Ergoterapeuter tilrettelegger med hjelpemidler og ergonomiske tiltak for å maksimere funksjonsnivå ved utførelse av aktivitet/oppgave/arbeid. Dette kan være alt fra rullestoler for funksjonshemmede til riktig verktøy for å maksimere effektiviteten  på jobb. Man tilrettelegger også for å forebygge skader.

Ergoterapi er teknologi i praksis. Vi er aktive og deltar på Facebook, bruker data for å løse oppgaver og en hammer for å bygge hus. Ergoterapi er bruk av teknologi.

Ergoterapi er trening ved å bruke aktivitet for å fremme deltagelse på ulike områder. Målet er noen ganger også å kurere, lindre og begrense skade. Eksempler på dette er kognitiv trening etter et slag der en bruker aktivitet(for eksempel å lage kaffe) for å stimulere hjernen til å reparere seg selv.

Ergoterapi er brukersentrert. Målet er å gjøre mennesker i stand til å leve det livet de ønsker og ta ansvar for egen helse. Målet er også at grupper og organisasjoner skal kunne oppnå det de ønsker og ta ansvar for helse. Universell utforming er et eksempel der man gjør bygg, uteareal, gjenstander og teknologi tilgjengelig for flest mulig grupperinger i samfunnet. Dette kan være grupper av rullestolbrukere som vil ha samme tilgang til butikken eller det er mennesker med kognitiv svikt som ønsker å bruke forenklet brukergrensesnitt på nettbrett. Flere grupper oppnår det de ønsker og flere sektorer tar ansvar for helse.

Ergoterapi er samarbeidsorientert. For å fremme helse kan man ikke se isolert på problemstillingen, det er andre forhold utenfor ergoterapi tiltak som kan påvirke helsen. Jeg ønsker derfor å jobbe tett med fysioterapeuter, psykologer, leger, sykepleiere, ingeniører, yrkesfagutdannede andre for å få en helhetlig tilnærming. Å jobbe tverrfaglig gir en helt annen kvalitet i kompliserte saker. Det kan derfor være nødvendig å se flere perspektiv i enkelte saker og ha flere tiltak som faller utenfor ergoterapifeltet. Derfor er det ønskelig å få kontakt med alle som kan bidra til at en finner gode løsninger. Det kan være lege en arbeidstaker er i kontakt med, fysioterapeuten eller idrettslaget arbeidstakeren er med i. Som ergoterapeut tenker en helhetlig og tverrfaglig.

Ergoterapi er samarbeidsorientert på tvers av samfunnssektorer. Politiske vedtak som ikke retter seg mot helsetjenestene kan ha stor innvirkning på helsen til befolkningen. Derfor må man samarbeide også utenfor helsevesenet. Alle samfunnssektorer kan ha betydning for helsefremmende arbeid. Arbeidsplass, lokalmiljø og skole kan ha betydning for helsen.

Igjennom livet påvirker vi og påvirkes vi av omgivelsene. Gjennom aktivitet utvikler vi oss. Helseproblemer kan gi problem med å utføre aktivitet. Selve aktiviteten/arbeidsoppgaven kan føre til skade om den utføres feil. Ofte er det individuelt at noen blir skadet av en spesiell aktivitet, mens andre klarer det fint. Det er ofte flere faktorer som gjensidig påvirker hverandre som er avgjørende for aktivitet og deltagelse.